§1 Postanowienia Ogólne
1. Administratorem danych jest AKV, ul. Wyszyńskiego 11, 41-940 Piekary Śląskie
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Termin „Użytkownik”
zastąpiliśmy określeniem „Ty”, natomiast „Administrator” – „My”. Termin „RODO”
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.

3. W celu dbałości o
bezpieczeństwo danych używamy bezpiecznego protokółu szyfrowania komunikacji
(SSL) oraz innych systemów i rozwiązań mających na celu bezpieczeństwo danych.

4. Wszystkie dane osobowe
przekazywane za pośrednictwem formularzy traktowane są jako dane poufne, nie są
one widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2
Administrator Danych

1. Administratorem danych jest AKV, ul. Wyszyńskiego 11, 41-940 Piekary Śląskie.
Jeżeli posiadasz Konto na naszych stronach, to przetwarzane są Twoje dane takie
jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy,
adres IP. Jesteśmy również administratorem danych osób zapisanych na newsletter
oraz w programie lojalnościowym.

2. Przetwarzanie danych osobowych
następuje zgodnie z: przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz
zgodnie z wdrożona polityką prywatności, celem jest nawiązywanie oraz
kształtowanie treści Umowy jej zmiany, bądź rozwiązania oraz realizacji Usług
świadczonych drogą elektroniczną w tym newsletter, przetwarzanie nie narusza Twoich
praw i wolności

3. Masz prawo dostępu do swoich
danych, (jeżeli jesteśmy ich administratorem) w celu ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.

W tym celu należy się skontaktować
drogą elektroniczną z biurem [email protected]

4. Twoje dane otrzymaliśmy od
Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami
dokonywanymi przez Ciebie.

5. Cel przetwarzania danych
osobowych:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe,
ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy.

• umożliwienia świadczenia usługi
drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszych platform) , w tym
dokonywania transakcji i płatności.

• zakładania i zarządzania Twoim
kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta

• obsługi reklamacji

• obsługi zgłoszeń, które do nas
kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

• kontaktowania się z Tobą, w tym
w celach związanych ze świadczeniem usług. Ponadto, przepisy prawa wymagają od
nas przetwarzania Twoich danych dla celów księgowych.

Przetwarzamy też Twoje dane
osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu:

• monitorowanie Twojej aktywności

• kontaktowanie się z Tobą, w tym
w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne
kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz
telefon;

• zapewnienie obsługi usług
płatniczych;

• organizacja programów
lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć
udział;

• windykacja należności;
prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

• prowadzenie analiz
statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów
archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności

Jeśli się na to zgodzisz,
przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach
cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

• organizacji konkursów oraz
akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

6. Istnieje możliwość
przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w
zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.

7. Mamy prawo udostępniać Twoje
dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

8. Zgodnie z przepisami usunięcie
danych osobowych może nastąpić w przypadku cofnięcia zgody lub wniesienia
sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

9. Nie udostępniamy danych
osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych
przepisów prawa.

10. Dzięki wdrożonej
pseudonimizacji, kontroli dostępu oraz szyfrowania danych minimalizujemy skutki
ewentualnych naruszeń danych.

11. Dane osobowe przetwarzane są
przez osoby upoważnione przez nas bądź przez osoby/firmy z którymi ściśle
współpracujemy na podstawie udzielonych upoważnień.